Listing Details

Report Abuse

Cannabis Life Network JP

大麻ライフネットワーク (CANNABIS LIFE NETWORK JAPAN)

大麻ライフネットワークは、大麻を吸っているときだけでなく、大麻に住んでいて呼吸している生産者、起業家、消費者に声を与えます。 CLNは、Expert JointsのCraig Exと#Studio710とのパートナーシップを通じて、文化と動きを前進させ続けている人々にスポットライトを当てながら、主流のネガティブなカバレッジにしばしば必要とされる対抗点を提供しながら、娯楽的で教育的なコンテンツを作成しますメディア。
Taima raifunettowāku wa, taima o sutte iru toki dakedenaku, taima ni sunde ite kokyū shite iru seisan-sha, kigyōka, shōhisha ni koe o ataemasu. CLN wa, Expert Joints no kureigu Ex to# sutadio 710 to no pātonāshippu o tsūjite, bunka to ugoki o zenshin sa se tsudzukete iru hitobito ni supottoraito o atenagara, shuryū no negatibuna kabarejji ni shibashiba hitsuyō to sa reru taikō-ten o teikyō shinagara, goraku-tekide kyōiku-tekina kontentsu o sakusei shimasu media.

Visit CLN Japan

Contact Information

Social Information

Location

Video

大麻ライフネットワーク (CANNABIS LIFE NETWORK JAPAN) 0 reviews

Login to Write Your Review

There are no reviews yet.